پیام های هفته مشاغل

1-جوانان با كار مناسب شخصيت خود را رشد مي دهند (امام علي  ع )

۳-كاري كه نمي توانيد انجام دهيد بر عهده نگيريد (امام حسين  ع )

۴-بزرگترين تفريح كار است (امام علي  ع )

۶- كار قوه خيال را تمركز مي  بخشد و ذهن را منطقي مي كند(شهيد مطهري)

۷- بيشتر كارهاي بزرگ با وسايل بسيار ساده وعادي انجام گرفته است (دبيرستان فرزانگان)

۸- كسي ميتواند كارهاي بزرگ كندكه قوا واستعداد خود را با مهارت بصيرت پشتكار كوشش صرف انجام يك چیزكند  (دبيرستان فرزانگان)

۹- اگر انسان كار جسمي را با اشتغا لات عقلي همراه كند موفق ورستگار خواهد شد (بيكن)

۱۰- براي جوانان سه توصيه دارم كار – كار –كار(اديسون )

۱۱- كار سرمايه سعادت نيكبختي است (سقراط)

۱۲- قبل از ان كه تصميم بگيري فكر كن قبل از ان كه به كاري اقدام كني مشورت نماي (امام حسن  ع)

۱۳- از جمله فوايد كار اين است كه روزها را كوتاه وعمر را دراز مي كند (ديدرو )

۱۴- انسان اگر ناخوش باشد و كار كند بهتر از ان است كه سلامت باشد وبيكار بنشيند (كازوبون)

۱۵- راز موفقيت ان است كه :شغل را جزو تفريحات خود قرار دهيد (پاپلو پيكاسو )

۱۷- كشور هم به علم وهم به كار احتياج دارد (مقام معظم رهبري )

۱۸- بيكاري جوانان را به جانب برخي از بزهكاريها مي كشاند (امام علي )

۱۹- دستاورد هاي مناسب نتيجه گزينشهاي مناسب است  (دبيرستان فرزانگان)

۲۰- كار براي جسم و جان بهترين دوست است (گا ليله )

۲۱- اينده شما از ارزشهاي امروزتان شكل ميگيرد .

۲۲- شغل مناسب مايه خوشبختي وسعادت انسان است . (دبيرستان فرزانگان)

۲۳- ا نچه سرنوشت مارا تعيين ميكند شرا يط زندگي ما نيست بلكه تصميم ها ي ماست

۲۴- مشكل ترين مرحله در رسيدن به هدف گرفتن تصميم واقعي ومفيد بودن به ان است

۲۵- هر كس بيكار بگردد وسنگيني خود را بر دوش مردم بيندازد ملعون است  (پيامبر اعظم ص)

۲۶- افت كار دلبستگي نداشتن به ان است (حضرت علي ع)

۲۷- شغل وتحصيل از مهمترين عوامل سازنده زندگي انسانهاست  (دبيرستان فرزانگان)

۲۸- انسان تنها وقتي در كار خود خلاق خواهد شد كه با عشق به شغل خود رسيده باشد

۲۹- افت علم عمل نكردن به ان است (امام علي ع)

۳۰- ايا در مورد شغل مورد علاقه خود اطلاعات كافي داريد ؟

۳۱- براي انتخاب شغل با چه كسا ني مشورت ميكنيد ؟

۳۲-ایا تا كنون در مورد شغل اينده خود انديشيده ايد ؟

۳۳- هر شخصي شغل و حرفه اي دارد كه بيانگر استعداد علاقه و پشتكار اوست .

۳۴- در كارها ثابت قدم باش تا كامياب شوي (امام جواد ع)تاريخ : شنبه بیستم فروردین ۱۳۹۰ | 21:35 | نویسنده : ماه شب |
  • سه سیب
  • بوم اف